Skip to content

REGULAMIN CMENTARZY KOMUNALNYCH  NA TERENIE GMINY MIŁKOWICE

 

    

 

     § 1

 

 Cmentarze są otwarte i dostępne dla wszystkich codziennie od świtu do

 zmierzchu.

§ 2

 

      Na terenie cmentarzy komunalnych  należy:

     1)   zachować ciszę, powagę i szacunek należny temu miejscu,

     2)   przy porządkowaniu i pielęgnowaniu grobu wyrzucać śmieci i odpady do

           kontenerów.

 

                                                                     § 3

 

Ze względu na powagę cmentarzy jako miejsca pochówku ( ostatniego spoczynku) zabrania się :

 

1)   przebywania na terenie cmentarzy poza godzinami ich otwarcia,

     2)   spożywania alkoholu  oraz przebywania na terenie    cmentarzy w stanie

      wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających,

     3)   prowadzenia handlu obwoźnego i obnośnego,

    4)   używania radioodbiorników oraz  telefonów komórkowych,

    5)   budowy nagrobków i grobowców bez zezwolenia i stosownej opłaty,

    6)   zaśmiecania i niszczenia zieleni,

    7)   sadzenia drzew i krzewów oraz ich usuwania  bez zgody Zarządcy cmentarzy,

    8)   jazdy na rowerze, wrotkach, deskorolkach itp.,

    9)   wprowadzania psów,

   10)   wjazdu pojazdów mechanicznych.

                                                                        

                                                                     § 4

 

    Zakaz wymieniony w § 3  pkt 10 nie dotyczy:

 

1)       pojazdów przewożących osoby niepełnosprawne,

2)       pojazdów używanych do przewożenia zwłok za stosowną opłatą,

3)       innych przypadków uznanych przez Zarządcę za konieczne.

.

                                                                      

                                                                      § 5

 

Wykonywanie wszelkich prac budowlanych  na terenie cmentarzy , jak również     wwożenie sprzętu lub materiałów budowlanych wymaga zgody Zarządcy oraz dokonania  stosownej opłaty .

                                                                        

                                                                      § 6

 

 W imieniu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach działają dozorcy  cmentarzy, którzy są upoważnieni do egzekwowania przestrzegania Regulaminu od   użytkowników. 

 

        § 7

 

Formalności związane z opłatami  należy załatwiać w Gminnym Zakładzie

Gospodarki     Komunalnej w  Miłkowicach lub u dozorców  cmentarzy.

 

                                                                     § 8

 

Ewidencja grobów, znajduje się w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w    Miłkowicach oraz u dozorców cmentarzy.

 

§ 9

 

Za nieprzestrzeganie Regulaminu przewidziana jest odpowiedzialność wynikająca z kodeksu wykroczeń.

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

 

                                                                              Wójt Gminy Miłkowice